Stem nu en win

Gemeenschapstas

Ter gelegenheid van ons 70-jarig jubileum kunt u een tas naar keuze uitkiezen als community bag.

Stem nu, krijg 10% korting op je volgende bestelling en win 1 van de 5 community bags!

Competitie – Deelnamevoorwaarden

1. Organisator
1.a De organisator van de wedstrijd is L.CREDI-Peugler GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Florian Straßmeier . De deelnameperiode voor de wedstrijd is 26 juni - 16 juli 2023, 23:59 uur en vindt plaats op lcredi.com, Facebook en Instagram.
1.b Deze wedstrijd heeft geen verbinding met Facebook of enige andere social media aanbieder waarop deze wedstrijd eventueel wordt aangekondigd.
1.c De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te beëindigen vanwege onvoorziene omstandigheden (met name van technische of juridische aard).

2. Concurrentie
2.a De organisator organiseert een wedstrijd. Hij heeft daartoe een of meerdere prijzen ter beschikking gesteld en zal deze overeenkomstig de volgende voorwaarden aan de winnaar(s) uitreiken.
2.b Voor deelname is geen aankoop van goederen of diensten vereist.
2.c Binnen enkele dagen na de sluitingsdatum voor deelname worden de winnaars willekeurig gekozen uit alle deelnemers door middel van loting en door de organisator. De winnaars worden vervolgens per e-mail op de hoogte gesteld en hebben een week de tijd om hun prijs te activeren. Daarna vervalt de claim en wordt er een nieuwe trekking uitgevoerd. Er worden in totaal tien winnaars getrokken voor de wedstrijd.
2.d Er worden 5 stuks uit de gemeenschapstas verloot. De prijs kan niet worden doorgegeven of op een ander moment worden ingewisseld. Bovendien is er geen contante vervanging mogelijk.

2.e De prijzen worden verzonden naar het adres van de winnaars. Om dit te doen, moet de deelnemer er echter mee akkoord gaan om de organisator een afleveradres te verstrekken.
2.f De organisator behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of de wedstrijd zonder opgaaf van redenen te annuleren indien de goede uitvoering van de wedstrijd om technische, juridische of andere redenen niet langer kan worden gegarandeerd. Bij de uitoefening van deze rechten zal de organisator rekening houden met de belangen van de deelnemers; in het bijzonder moet de uitoefening van deze rechten redelijk zijn voor de deelnemers.

3. Deelname
3.a Door deelname gaan deelnemers akkoord met de deelnamevoorwaarden.
3.b Alle mensen die de gemeenschapstassenenquête correct hebben ingevuld, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van L.CREDI-Peugler GmbH zijn uitgesloten van deelname.
3.c Deelname aan de wedstrijd is gratis. Er zijn geen betaalde diensten vereist om deel te nemen. Voor deelname zijn echter internettoegang en een Facebook- en/of Instagram-account vereist en eventuele daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemers.
3.d Deelnemer is altijd slechts een bepaalde natuurlijke persoon, rechtspersonen kunnen niet deelnemen. Meervoudige deelname, bijvoorbeeld onder een pseudoniem of extra e-mailadressen, is uitgesloten en leidt tot uitsluiting van de wedstrijd.
3.e Aan de voorwaarden voor deelname moet worden voldaan voor de duur van de wedstrijd en op de daarvoor voorziene wijze aan de organisator worden voorgelegd. Deelname op een andere wijze dan degene die voor deelname wordt aangeboden (bijvoorbeeld een ander e-mailadres van de organisator) is uitgesloten en wordt niet in aanmerking genomen. Aanvragen voor deelname die daarvoor of daarna zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
3.f Deelname door minderjarigen met beperkte handelingsbekwaamheid is alleen mogelijk vanaf 14 jaar en alleen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
3.g De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten die de deelnamevoorwaarden schenden, in het bijzonder die meerdere keren aan de wedstrijd deelnemen of valse informatie verstrekken, ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins voordeel behalen door manipulatie of poging tot deelname. om dat te doen.
 4. Gegevensbescherming
4.a De tijdens deelname verstrekte deelnemersgegevens worden door de organisator uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van deze wedstrijd. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven en niet voor reclamedoeleinden gebruikt.
4.b Voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd is dat de deelnemer de onder punt 3 genoemde noodzakelijke gegevens verstrekt. Anders is deelname niet mogelijk. De organisator verwerkt het e-mailadres, de voornaam en de achternaam om contact op te kunnen nemen met de winnaars en om eventuele verdere gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het aanvaarden en verzenden van de prijs, zoals het adres.

4.c De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 letter b AVG. De gegevens worden uiterlijk 90 dagen nadat de wedstrijd heeft plaatsgevonden verwijderd, met uitzondering van de gegevens van de winnaars die de prijs hebben geaccepteerd. Hun gegevens worden gedurende de wettelijke bewaartermijnen bewaard en daarna verwijderd.
4.d Meer informatie over gegevensbescherming bij L.Credi vindt u op https://lcredi-munich.de/policies/privacy-policy
4.e Op https://lcredi-munich.de/pages/kontakt kunnen deelnemers op elk moment informatie opvragen bij de organisator over welke persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, de correctie en verwijdering ervan aanvragen en, indien nodig, de verleende toestemming intrekken .
5. Juridisch verhaal en aansprakelijkheid
Juridisch verhaal is uitgesloten. Er bestaat geen afdwingbare aanspraak op de uitbetaling van winsten. L.Credi -Peugler GmbH is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging, vertraging, wijziging, manipulatie en/of verkeerde bestemming van e-mails en/of gegevens tijdens het invoeren, vastleggen, verzenden en/of opslaan van gegevens, die hun oorsprong vinden in externe datanetwerken , in het bijzonder het internet of het WWW, in externe telefoonlijnen en/of andere hardware en/of software van de deelnemers en/of derden; Dit geldt in het bijzonder voor onjuiste, ontbrekende, onderbroken, verwijderde of defecte gegevens. L.Credi-Peugler GmbH is eveneens niet aansprakelijk voor onjuiste informatie die wordt veroorzaakt door deelnemers en/of derden, hun hardware en/of software en die wordt gebruikt voor of verband houdt met de wedstrijd. Er wordt met name geen aansprakelijkheid aanvaard als e-mails of gegevensinvoer niet aan de daar gestelde eisen voldoen en daarom niet door het systeem worden geaccepteerd en/of geaccepteerd. Bovendien is L.Credi-Peugler GmbH niet aansprakelijk voor diefstal of vernietiging van de systemen en/of opslagmedia waarop de gegevens zijn opgeslagen, noch voor ongeoorloofde wijziging en/of manipulatie van de gegevens in de systemen en/of op de opslagmedia door deelnemers of derden. Voor het overige is L.Credi-Peugler alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid of opzettelijk handelen van haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende agenten. L.Credi-Peugler is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan de winnaars of hun familieleden
in verband met de winst. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet als aansprakelijkheid verplicht is, bijvoorbeeld in geval van opzet, grove nalatigheid, schade aan leven, lichaam of gezondheid of als gevolg van schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de 3 contracttypische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van aansprakelijkheid voor opzet of grove nalatigheid of wegens schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. Bovenstaande regeling brengt geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de deelnemers met zich mee.