Gegevensbescherming

Privacybeleid

Status juni 2023

Inhoudsopgave
 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
 2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 3. Algemene informatie over gegevensverwerking
 4. Rechten van de betrokkene
 5. Aanbieden van de website en creëren van logbestanden
 6. Gebruik van cookies
 7. Registratie
 8. Webwinkel
 9. Betaalmogelijkheden
 10. Dienstverlener voor verzending
 11. Nieuwsbrief
 12. E-mail contact
 13. Contactformulier
 14. Bedrijfspresences
 15. Gebruik van bedrijfspresences in functiegerichte netwerken
 16. Geotargeting
 17. Inhoud afleverende netwerken
 18. Gebruikte plugins
I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

L.Credi Peugler GmbH
Ridlerstraße 31
80339 München
Duitsland

0895401500
shop@lcredi.de
www.lcredi-munich.de

2. contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 München
Duitsland

+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

3 Algemene informatie over gegevensverwerking
 1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken in principe alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een goed functionerende webshop en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens wettelijk verplicht is.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO als rechtsgrondslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) p. 1 lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 (1) zin 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 1. Gegevensverwijdering en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

4. rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke recht op de volgende rechten:

 1. Het recht op informatie (Art. 15 DSGVO).

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Als dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze gegevens en op de volgende informatie:

  • Doeleinden van de verwerking
  • Categorieën van persoonsgegevens
  • Ontvangers of categorieën ontvangers
  • de beoogde opslagperiode of de criteria voor het bepalen van deze periode
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing, beperking of verzet
  • Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
  • Indien van toepassing, oorsprong van de gegevens (indien verzameld bij een derde partij)
  • Indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering met zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de te verwachten gevolgen.
  • Indien van toepassing, overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie.
 1. Recht op rectificatie (art. 16 DSGVO)

Als uw persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens onverwijld worden gecorrigeerd of aangevuld.

 1. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 DSGVO)

Als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen:

  • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • In de context van onrechtmatige verwerking maakt u bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt u in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u uw persoonsgegevens nodig hebt om uw rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of
  • nadat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek naar de vraag of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.
 1. Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") (art. 17 DSGVO)

Als een van de volgende gronden van toepassing is, hebt u het recht om het onmiddellijke wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen:

  • Uw gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
  • U trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de GDPR.
  • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder wij vallen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met art. 8(1) DSGVO.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande gronden niet van toepassing zijn voor zover de verwerking noodzakelijk is:

  • Om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang waaraan wij onderworpen zijn.
  • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
  • Voor archiefdoeleinden, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het algemeen belang of voor statistische doeleinden.
  • Voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken.

 1. Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen (art. 21 DSGVO).

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. e of f DSGVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

 1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben inbreuk maakt op de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel krachtens artikel 78 GDPR. Een lijst van de lokaal bevoegde toezichthoudende autoriteiten in Duitsland is te vinden op de website van de Federal Commissioner for Data Protection op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming Barichgasse 40-42 1030 Wenen Telefoon: +43 1 52 152-0 E-mail: dsb@dsb.gv.at

5. beschikbaarstelling van de website en aanleggen van logbestanden
 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft.

De volgende gegevens worden verzameld:

  • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie.
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • De internetprovider van de gebruiker
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
  • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 1. Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende klant niet meer mogelijk is.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. De gebruiker kan hiertegen bezwaar maken. Of het bezwaar succesvol is, wordt bepaald in het kader van een belangenafweging.

6. gebruik van cookies
 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij voor verschillende functies technische hulpmiddelen, met name cookies, die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. Bij het oproepen van onze website en op elk later tijdstip hebt u de keuze of u het plaatsen van cookies in het algemeen toestaat of welke afzonderlijke extra functies u wilt selecteren. U kunt wijzigingen aanbrengen in uw browserinstellingen of via onze Consent Manager. Cookies zijn tekstbestanden of informatie in een database die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt, zodat bepaalde informatie kan stromen naar de instantie die de cookie instelt. Hieronder beschrijven we de soorten cookies die we gebruiken:

We gebruiken technisch noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de technische structuur van de website. Zonder deze cookies kan onze website niet (volledig correct) worden weergegeven of zijn de ondersteunende functies niet mogelijk.

De volgende gegevens worden door de technisch noodzakelijke cookies opgeslagen en doorgegeven:

  • Taalinstellingen
  • Artikelen in de winkelwagen
  • Inloggegevens
  • Ingevoerde zoektermen
  • Frequentie van bekeken pagina's
  • Gebruik van websitefuncties

We gebruiken cookies op onze website die technisch niet noodzakelijk zijn. Technisch niet-essentiële cookies zijn tekstbestanden die niet alleen worden gebruikt om de website te laten functioneren, maar ook andere gegevens verzamelen.

Door het plaatsen van technisch niet-essentiële cookies worden de volgende gegevens verwerkt:

  • IP-adres
  • Locatie van de internetgebruiker
  • Datum en tijd waarop de website wordt bezocht
  • Aanpassing van advertenties aan de gebruiker
  • Volgen van surfgedrag
  • Koppeling van websitebezoek aan andere social media platforms
 1. Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het waarborgen van de functionaliteit van onze website. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

We hebben de technisch noodzakelijke cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  • Winkelwagen
  • Acceptatie van taalinstellingen
  • Het onthouden van zoektermen
  • Functionaliteit van de website

Het gebruik van technisch onnodige cookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website, de inhoud ervan en daarmee ons bereik en onze winstgevendheid te verbeteren. Door het plaatsen van deze cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. We gebruiken deze cookies met name voor de volgende doeleinden:

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies.

 1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Voor de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker en/of de toegang tot informatie die al in de eindapparatuur van de eindgebruiker is opgeslagen, zijn de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie-telemedia (TTDSG) van toepassing. Als het instellen en uitlezen van cookies technisch noodzakelijk is, wordt dit gedaan om de functionaliteit van onze website te garanderen. In dit geval wordt de opslag van en toegang tot cookies op uw eindapparatuur uitgevoerd op basis van § 25 para. 2 no. 2 TTDSG. Deze opslag van en toegang tot de informatie op uw eindapparatuur dient om uw gebruik van onze website te vergemakkelijken en om u onze diensten te kunnen aanbieden zoals u die heeft aangevraagd. Sommige functies van onze website werken ook niet zonder het gebruik van deze cookies en kunnen daarom niet worden aangeboden. De cookies worden over het algemeen verwijderd na het beëindigen van de sessie (bijv. door uit te loggen of de browser te sluiten) of na het verstrijken van een bepaalde tijdsduur. Informatie over verschillende opslagperioden voor cookies is te vinden in de volgende secties van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Waar cookies worden gebruikt die technisch niet noodzakelijk zijn, gebeurt dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, die u kunt geven via de cookiebanner. De basis voor het opslaan en opvragen van informatie is in dit geval § 25 para. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a), Art. 7 DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst of deze vervolgens opnieuw verlenen door uw instellingen voor cookies dienovereenkomstig te configureren. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te brengen. Houd er rekening mee dat de browserinstellingen die u maakt alleen van invloed zijn op de browser die u gebruikt. Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt na de opslag van en toegang tot de informatie op uw eindapparatuur, zijn de bepalingen van de GDPR van toepassing. Informatie hierover vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

7 Registratie
 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoon / mobiel telefoonnummer
  • IP-adres van de bellende computer
  • Datum en tijd van registratie

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

 1. Doel van gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Uw persoonlijke gegevens, die u ons verstrekt in het bestelproces, zijn nodig voor het afsluiten van een contract met ons. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij kunnen u echter geen goederen toesturen zonder uw adres. Voor sommige betalingsprocedures hebben we de nodige betalingsgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van uw gegevens in het bestelproces wordt daarom uitgevoerd met het oog op de uitvoering van het contract. Als u ons per e-mail, via een contactformulier, enz. een vraag stelt voordat het contract wordt gesloten, verwerken wij de op deze manier ontvangen gegevens om precontractuele maatregelen te treffen en bijvoorbeeld uw vragen over onze producten te beantwoorden. Als u een klantenaccount aanmaakt, worden uw gegevens (met name naam, adres, betaalwijze, e-mail en wachtwoord) verwerkt voor de registratie en het aanmaken van een klantenlogin. Met de opgeslagen gegevens kunt u sneller bij ons winkelen en uw bestellingen op elk gewenst moment bekijken.

 1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO als de gebruiker toestemming heeft gegeven.

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval voor gegevens die zijn verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

 1. Mogelijkheid tot herroeping

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.

U kunt de account verwijderen door ons een bericht te sturen of door de wisfunctie te gebruiken.

Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet verhinderen.

8. webshop

Wij bieden een webshop aan op onze website. Hiervoor maken wij gebruik van het Software as a Service (SaaS) verhuurshopsysteem van een door ons ingeschakelde dienstverlener.

De naam van ons huurshopsysteem en de naam en het adres van de dienstverlener zijn:

Shopify van de provider Shopify International Limited, 1-2 Haddington Road, D04 XN32, Dublin , Ierland (hierna Shopify genoemd).

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz

De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch verzendt wanneer u de website bezoekt. De opgeslagen informatie is:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Wij hebben met de betreffende dienstverlener een orderverwerkingscontract afgesloten, waarin wij de betreffende dienstverlener verplichten om gebruikersgegevens te beschermen en niet aan derden door te geven.

De server van de website bevindt zich geografisch gezien in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

9. betalingsopties
 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Wij bieden onze klanten verschillende betalingsmogelijkheden om hun bestellingen te verwerken. Hiervoor sturen we klanten door naar het platform van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder, afhankelijk van de betalingsoptie. Na afronding van het betalingsproces ontvangen wij de betalingsgegevens van de klanten van de betalingsdienstaanbieders of onze huisbank en verwerken deze in onze systemen ten behoeve van de facturering en boekhouding.

Betaling via GiroPay

Het is mogelijk om de betalingstransactie te verwerken met de betaaldienstverlener GiroPay.

Gebaseerd op online bankieren met PIN en TAN, maakt GiroPay betaling via online bankoverschrijving mogelijk. Het enige wat je nodig hebt voor betalen met GiroPay is een online bankierende betaalrekening bij een deelnemende bank of spaarbank. Na een succesvolle betaling ontvangt de webwinkelier een betalingsgarantie van de bank van de koper en kan hij je dus goederen of diensten toesturen.

Bij betaling via GiroPay worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan GiroPay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, als onderdeel van de betalingsverwerking.

In principe verwerkt GiroPay GmbH geen transactiegegevens van gebruikers. Transactiegegevens zijn gegevens die nodig zijn om de door de gebruiker geïnitieerde betaling uit te voeren.

Wanneer gebruikers van de GiroPay-diensten een betaling initiëren, verzamelt GiroPay GmbH geen transactiegegevens in verband met deze betaling. In het bijzonder verzamelt GiroPay GmbH geen informatie over de vraag of de gebruiker een betaling heeft geïnitieerd, noch over het bedrag en het doel van deze betaling. Deze informatie wordt over het algemeen alleen verzameld en verder verwerkt door de instelling die de rekening van de gebruiker beheert. De instelling die de rekening van de gebruiker beheert, is de gegevensbeheerder in de zin van de GDPR met betrekking tot de gegevensverwerking in het kader van de betalingstransactie.

Alleen in individuele gevallen en alleen op verzoek van de gebruiker verzamelt GiroPay GmbH transactiegegevens voor de verwerking van vragen over een door de gebruiker verrichte betaling (betalingsonderzoek) of bij vragen van de gebruiker over technische problemen.

Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van GiroPay vindt u hier:
https://www.GiroPay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/

Betaling via Klarna

Het is mogelijk om de betalingstransactie te verwerken met de betalingsdienstaanbieder Klarna.

Klarna is een betaaldienstverlener die aankopen op rekening of betaling in termijnen mogelijk maakt.

De Europese werkmaatschappij van Klarna is Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als u tijdens de transactie via Klarna "kopen op rekening" of "kopen op afbetaling" als betalingsoptie selecteert, worden uw persoonsgegevens automatisch aan Klarna doorgegeven. De persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven zijn met name de volgende

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Telefoon/mobiel telefoonnummer
  • Bankgegevens
  • Creditcardnummer incl. vervaldatum en CVC-code
  • Artikelnummer
  • Artikelnummer
  • Gegevens over goederen en/of diensten
  • Transactiebedrag en fiscale kosten

Het doel van de gegevensoverdracht is met name identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De persoonsgegevens die tussen Klarna en ons worden uitgewisseld, kunnen door Klarna worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus.

Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. Klarna kan de persoonsgegevens ook doorgeven aan gelieerde ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of de gegevens namens Klarna verwerkt moeten worden.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Klarna vindt u in het privacybeleid van Klarna op:
https://pay.amazon.com/de/help/201751600
https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Betaling met creditcard

Het is mogelijk om met een creditcard te betalen.

Als u voor betaling per creditcard heeft gekozen, worden de betalingsgegevens voor de betalingsverwerking doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders. Alle aanbieders van betalingsdiensten voldoen aan de vereisten van de "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards" en zijn gecertificeerd door een onafhankelijke PCI Qualified Security Assessor.

In het kader van de betaling met een creditcard worden de volgende gegevens regelmatig doorgegeven:

  • Aankoopbedrag
  • Datum en tijd van aankoop
  • Voornaam en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Kredietkaartnummer
  • Vervaldatum creditcard
  • Beveiligingscode (CVC)
  • IP-adres
  • Telefoonnummer / mobiel telefoonnummer

Betalingsgegevens worden doorgegeven aan de volgende betalingsdienstaanbieders:

  • ShopifyPay

Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming en de mogelijkheden voor intrekking en verwijdering ten opzichte van de betalingsdienstaanbieders vindt u hier:

Betaling via Paydirekt

Het is mogelijk om de betaling transactie te verwerken met de payment service provider Paydirekt.

Bij betaling via Paydirekt worden uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland.

De betalingsgegevens (in het bijzonder het bedrag van de betaling, details van de begunstigde) en de bevestiging van de deelnemer of de betalingsgegevens correct zijn, worden door paydirekt GmbH verzameld, verwerkt en doorgegeven aan de desbetreffende bank met als doel het verwerken van de paydirekt betaling.

paydirekt GmbH authenticeert de betaling met behulp van de voor de deelnemer opgeslagen authenticatieprocedure. De bank autoriseert de betaling met de betrokkenheid van paydirekt GmbH ten opzichte van ons als de begunstigde.

paydirekt GmbH verzamelt en bewaart de transactiegegevens van paydirekt betalingen. De transactiegegevens omvatten de transactiereferentie en de transactie-ID, evenals informatie over het winkelmandje dat paydirekt GmbH van ons ontvangt.

Hierdoor kunnen paydirekt GmbH en de bank de transactie op een later tijdstip identificeren en ernaar verwijzen (vooral in het geval van terugbetalingen), zodat het mogelijk is om de transactie toe te wijzen aan de betreffende klant.

Voor de verwerking van terugbetalingen worden transactiegegevens door paydirekt GmbH doorgegeven aan de bank.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door paydirekt GmbH in het kader van paydirekt vindt u in de paydirekt verklaring gegevensbescherming op:

https://www.paydirekt.de/agb/index.html

Betaling via PayPal

Het is mogelijk om de betalingstransactie te verwerken met de betalingsdienstaanbieder PayPal. Naast een directe betaalmethode biedt PayPal ook kopen op rekening, automatische incasso, creditcard en betaling in termijnen aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg.

Als u PayPal als betaalmethode kiest, worden uw gegevens die nodig zijn voor het betaalproces automatisch doorgegeven aan PayPal.

Het gaat met name om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoon / mobiel telefoonnummer
  • IP-adres
  • Bankgegevens
  • Kaartnummer
  • Vervaldatum en CVC-code
  • Artikelnummer
  • Artikelnummer
  • Gegevens over goederen en diensten
  • Transactietotaal en belastingkosten
  • Gegevens over eerder aankoopgedrag

De aan PayPal doorgegeven gegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan uw gegevens ook doorgeven aan derden als dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens u moeten worden verwerkt. Bij het doorgeven van uw persoonsgegevens binnen bedrijven die zijn aangesloten bij PayPal, zijn de Binding Corporate Rules van toepassing die zijn goedgekeurd door de betreffende toezichthoudende instanties. U vindt ze hier:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr
Andere gegevensoverdrachten kunnen gebaseerd zijn op contractuele bescherming. Neem voor meer informatie contact op met PayPal.

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U vindt dit op:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

 1. Doel van gegevensverwerking

De overdracht van betalingsgegevens aan betalingsdienstaanbieders dient om de betaling te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u een product koopt en/of een service gebruikt.

 1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de afhandeling van het afgesloten koopcontract.

 1. Duur van de opslag

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugboekingen worden slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de betalingsverwerking en de eventuele verwerking van terugboekingen en incasso, alsmede voor de bestrijding van misbruik.

Bovendien kunnen betalingsgegevens na deze periode worden opgeslagen als en zolang dit nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, d.w.z. uiterlijk na 10 jaar.

 1. Beëindiging van de rechtsgrondslag

De gebruikte betalingsdienstaanbieder blijft gerechtigd om uw betalingsgegevens te verwerken indien en zolang dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen. Indien van toepassing zijn er ook wettelijke bewaartermijnen.

10. dienstverlener voor verzending
 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Als u op onze website producten of diensten bestelt, voor de levering waarvan een verzenddienstverlener wordt gebruikt, ontvangt u uw bestel- en verzendbevestiging via uw e-mailadres en, afhankelijk van de betreffende verzenddienstverlener, een melding dat uw zending is aangekomen en/of een melding van de pakketaankondiging en mogelijke leveringsopties.

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende dienstverleners:

  • DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland.

De verzonden gegevens zijn regelmatig:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
 1. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om de verzenddienstverleners in staat te stellen de ontvangers per e-mail te informeren over de voortgang van de verzending en zo de kans op een succesvolle levering te vergroten.

 1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het doorgeven van het e-mailadres aan de betreffende aanbieder van de verzendservice en het gebruik ervan is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a DSGVO.De rechtsgrondslag voor het doorgeven van uw adresgegevens (voornaam, achternaam, adres) aan de betreffende aanbieder van de verzendservice is art. 6 lid 1 p. 1 letter b DSGVO, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de afhandeling van de afgesloten koopovereenkomst.

 1. Duur van de opslag

De doorgegeven gegevens worden bij de betreffende aanbieder van de verzendservice verwijderd zodra het pakket is afgeleverd.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar

De berichtenservice door de aanbieder van verzendservices kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke e-mail een overeenkomstige opt-out-link te vinden.

11 Nieuwsbrief
 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven:

  • E-mailadres

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het registratieproces en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u goederen of diensten koopt op onze website en uw e-mailadres invoert, kan dit vervolgens door ons worden gebruikt om u een nieuwsbrief te sturen. In een dergelijk geval wordt via de nieuwsbrief alleen directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden in verband met de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 1. Doel van gegevensverwerking

Het doel van het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is het verzenden van de nieuwsbrief.

 1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is Art. 7 para. 3 UWG.

 1. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, worden gewoonlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

 1. Mogelijkheid tot herroeping

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Hiermee kan ook de toestemming voor het opslaan van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens worden ingetrokken.

12. contact via e-mail
 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

 1. Doel van gegevensverwerking

In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in de loop van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het optimaal beantwoorden van uw aanvraag die u per e-mail verstuurt. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn of haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Door ons een bericht te sturen, kan de account weer worden verwijderd.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

13. contactformulier
 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Voornaam
  • Telefoon / mobiel telefoonnummer
  • IP-adres van de oproepende computer

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het verzendingsproces en wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

 1. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een contactformulier is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het optimaal beantwoorden van uw vraag die u ons via het contactformulier stuurt. Als het doel om contact met u op te nemen via het contactformulier het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

 1. Mogelijkheid van bezwaar

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn of haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Door ons een bericht te sturen, kan het account weer worden verwijderd.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

14. bedrijfspresences

Gebruik van bedrijfspresences op sociale netwerken

Instagram:

Instagram, Onderdeel van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.


Op onze bedrijfspagina geven we informatie en bieden we Instagram-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze Instagram-bedrijfspagina (bijv. opmerkingen, posts, likes, enz.), kan het zijn dat u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maakt. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram, het bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor de bedrijfsaanwezigheid van L.Credi Peugler GmbH, kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de bedrijfsaanwezigheid voor:

Informatie over producten, wedstrijden en reclame.

De publicaties op de bedrijfswebsite kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Informatie over producten
  • informatie over diensten
  • wedstrijden
  • Reclame

Het staat elke gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens verwerken om uw online gedrag te evalueren, om u prijsvragen aan te bieden of om leadcampagnes uit te voeren, gebeurt dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 lit. a, art. 7 DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de communicatie met klanten en geïnteresseerden is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang hierbij is om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden of om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Als het doel van het contact met u het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO.

De gegevens die door de bedrijfswebsite worden gegenereerd, worden niet in onze eigen systemen opgeslagen.

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in derde landen hebben wij passende garanties gegeven in de vorm van standaard clausules voor gegevensbescherming conform art. 46 (2) lit. c DSGVO. Een kopie van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming kunt u bij ons opvragen.


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen in de loop van uw gebruik van onze Instagram - bedrijfsaanwezigheid en uw onder IV. van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde rechten van de betrokkene doen gelden. Stuur ons hiervoor een informele e-mail naar shop@lcredi.de. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vindt u hier:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.


Op onze bedrijfspagina geven we informatie en bieden we Pinterest-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze Pinterest bedrijfspagina (bijv. opmerkingen, posts, likes, enz.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Pinterest, het bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor de aanwezigheid van L.Credi Peugler GmbH, kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de bedrijfsaanwezigheid voor:

Informatie over producten, wedstrijden en reclame.

De publicaties op de bedrijfswebsite kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Informatie over producten
  • informatie over diensten
  • wedstrijden
  • reclame

Het staat elke gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens verwerken om uw online gedrag te evalueren, om u prijsvragen aan te bieden of om leadcampagnes uit te voeren, gebeurt dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 lit. a, art. 7 DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de communicatie met klanten en geïnteresseerden is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang hierbij is om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden of om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Als het doel van het contact met u het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO.

De gegevens die door de bedrijfswebsite worden gegenereerd, worden niet in onze eigen systemen opgeslagen.

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in derde landen hebben wij passende garanties gegeven in de vorm van standaard clausules voor gegevensbescherming conform art. 46 (2) lit. c DSGVO. Een kopie van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming kunt u bij ons opvragen.


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Pinterest en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van deze gegevensbeschermingsverklaring. Stuur hiervoor een informele e-mail naar shop@lcredi.de. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pinterest en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vindt u hier:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

15. gebruik van bedrijfspresences in professioneel georiënteerde netwerken
 1. Omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de mogelijkheid van bedrijfspresences op beroepsgerichte netwerken. Wij onderhouden een bedrijfspresentie op de volgende beroepsgerichte netwerken:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Op onze site verstrekken we informatie en bieden we gebruikers de mogelijkheid om te communiceren.

De bedrijfswebsite wordt gebruikt voor sollicitaties, informatie/PR en actieve sourcing.

We hebben geen informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bedrijfswebsite. Zie voor meer informatie het privacybeleid van:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Als u een actie uitvoert op onze bedrijfswebsite (bijv. opmerkingen, berichten, likes, enz.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de communicatie met klanten en geïnteresseerden is art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang hierbij is om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden of om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Als het doel om contact met u op te nemen het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO.

 1. Doel van gegevensverwerking

Het doel van onze bedrijfswebsite is om gebruikers te informeren over onze diensten. Daarbij staat het elke gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

 1. Duur van opslag

Wij bewaren uw activiteiten en persoonsgegevens die via onze bedrijfswebsite worden gepubliceerd totdat u uw toestemming intrekt. Daarnaast houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze corporate presence en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van deze gegevensbeschermingsverklaring. Stuur hiervoor een informele e-mail naar het e-mailadres dat in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties vindt u hier:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

16 Geotargeting

We gebruiken het IP-adres en andere door de gebruiker verstrekte informatie (met name postcode in het kader van registratie of bestelling) voor regionale targeting (zogenaamde "geotargeting").

Regionale targeting wordt bijvoorbeeld gebruikt om u automatisch regionale aanbiedingen of reclame te tonen die vaak relevanter zijn voor gebruikers. De rechtsgrondslag voor het gebruik van het IP-adres en, indien van toepassing, andere informatie die door de gebruiker wordt verstrekt (met name postcode) is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, gebaseerd op ons belang om een nauwkeurigere targeting te garanderen en zo aanbiedingen en reclame te bieden die relevanter zijn voor gebruikers.

In deze context worden een deel van het IP-adres en de aanvullende informatie van de gebruiker (met name postcode) alleen uitgelezen en niet apart opgeslagen.

U kunt geotargeting voorkomen door bijvoorbeeld een VPN of proxyserver te gebruiken die een precieze lokalisatie verhindert. Daarnaast kunt u, afhankelijk van de gebruikte browser, de lokalisatie van de locatie uitschakelen in de betreffende browserinstellingen (voor zover dit door de betreffende browser wordt ondersteund).

We gebruiken geotargeting op onze website voor de volgende doeleinden:

  • Klantgerichtheid
  • Reclamedoeleinden
17. content delivery netwerken

Wij maken ook gebruik van de diensten van de volgende content delivery networks:

Hotjar

Informatie over het privacybeleid van deze aanbieders is te vinden op hun respectieve websites.

18. gebruikte plugins

We gebruiken plugins voor verschillende doeleinden. De gebruikte plugins staan hieronder vermeld:

Gebruik van het Google Marketing Platform

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken het Marketing Platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google plaatst een cookie op uw computer. Daardoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.
Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van het gebruik van het Google Marketing Platform is om relevante advertenties aan de gebruiker te tonen, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Het Google Marketing Platform slaat uw gegevens op totdat aan het aangegeven doel is voldaan, met een maximale opslagperiode van 18 maanden.
 4. Mogelijkheden tot herroeping en verwijdering

  U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming onder de wet op gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door te verhinderen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
  https://adssettings.google.de
  . Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google en hoe u dit kunt verwijderen, vindt u op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Gebruik van Facebook Comments

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functies van het sociale netwerk Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en zijn vertegenwoordiger in de Unie Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal H , D2 Dublin, Ierland (hierna: Facebook). We gebruiken deze plugin om de functionaliteit van onze online aanwezigheid te verbeteren. Gebruikers kunnen Facebook Comments gebruiken om met hun Facebook-account commentaar te geven op inhoud van onze website. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem). We hebben geen informatie over de exacte omvang van het verzamelen van persoonlijke gegevens.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u hier:
https://de-de.facebook.com/policy.php

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de Facebook Comment plug-in dient om de gebruiksvriendelijkheid van onze online aanwezigheid te verbeteren. We gebruiken deze plug-in om een ingebedde commentaarfunctie direct op Facebook aan te bieden zonder dat gebruikers onze online-aanwezigheid hoeven te verlaten.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.
 4. Mogelijkheden tot herroeping en verwijdering

  U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Facebook verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties ten opzichte van Facebook vindt u op:
  https://de-de.facebook.com/policy.php

Gebruik van Facebook Pixel

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Facebook Pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en haar vertegenwoordigers in de Union Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal H , D2 Dublin, Ierland (hierna te noemen: Facebook) op onze online aanwezigheid. Met behulp hiervan kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's). Hierdoor kunnen we de effectiviteit van de Facebook-advertenties registreren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.
Hierbij kunnen gegevens worden doorgegeven aan Facebook-servers in de VS.
De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, d.w.z. wij zien geen persoonlijke gegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ze ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruikbeleid van Facebook.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u hier:
https://de-de.facebook.com/policy.php

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de Facebook-pixel dient voor het analyseren en optimaliseren van reclamemaatregelen.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.
 4. Mogelijkheden tot herroeping en verwijdering

  U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Facebook verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij Facebook vindt u op:
  https://de-de.facebook.com/policy.php

Gebruik van Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en haar vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google Analytics onderzoekt onder andere de herkomst van bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op afzonderlijke pagina's en het gebruik van zoekmachines, waardoor het succes van reclamecampagnes beter kan worden bewaakt. Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
We gebruiken Google Analytics (Universal Analytics) om uw gebruik van onze online-aanwezigheid te evalueren, om rapporten over uw activiteiten samen te stellen en om andere Google-diensten te gebruiken die verband houden met het gebruik van onze online-aanwezigheid en internetgebruik.
Wij hebben verzocht om anonimisering van IP-adressen, wat betekent dat Google uw IP-adres zo snel als technisch mogelijk is zal inkorten. Het kan echter niet worden uitgesloten dat uw gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS.
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van Google Analytics (Universal Analytics) dient om het gebruik van onze online-aanwezigheid te evalueren en om gericht reclame te kunnen maken voor die personen die al een eerste interesse hebben getoond door onze website te bezoeken.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u uw herroepingsrecht uitoefent.
 4. Mogelijkheid tot herroeping

  U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de online-aanwezigheid (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
  U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
  https://adssettings.google.de
  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij Google vindt u op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  6. Kennisgeving van gevaar

  Uw persoonlijke gegevens worden ook doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de VS volgens art. 45 (3) DSGVO. Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht zonder adequaatheidsbesluit bepaalde risico's met zich meebrengt, waarover wij u hieronder willen informeren:
  Inlichtingendiensten in de VS gebruiken bepaalde online identificatiegegevens (zoals het IP-adres of unieke identificatienummers) als uitgangspunt voor het monitoren van personen. In het bijzonder kan niet worden uitgesloten dat deze inlichtingendiensten al informatie over u hebben verzameld, met behulp waarvan de hier verzonden gegevens tot u kunnen worden herleid.
  Aanbieders van elektronische communicatiediensten met hoofdkantoor in de Verenigde Staten zijn onderworpen aan toezicht door Amerikaanse inlichtingendiensten krachtens 50 U.S. Code § 1881a ("FISA 702"). Dienovereenkomstig zijn aanbieders van elektronische communicatiediensten met hoofdkantoor in de VS verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten krachtens 50 U.S. Code § 1881a, zonder dat u enig verhaalsmogelijkheid heeft. Zelfs versleuteling van de gegevens in de datacentra van de aanbieder van de elektronische communicatiedienst kan onvoldoende bescherming bieden, omdat een aanbieder van een elektronische communicatiedienst een directe verplichting heeft met betrekking tot ingevoerde gegevens die in zijn bezit of bewaring zijn of onder zijn beheer vallen, om toegang te verlenen tot deze gegevens of om ze af te staan. Deze verplichting kan zich uitdrukkelijk uitstrekken tot de cryptografische sleutels zonder welke de gegevens niet kunnen worden gelezen.
  Dat dit niet slechts een "theoretisch risico" is, blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020 (Zaak C 311/18, "Schrems-II").
  We hebben garanties met Google afgesloten in de vorm van standaardclausules voor gegevensbescherming op grond van artikel 46 (2) c van de GDPR. Een kopie van de standaardclausules voor gegevensbescherming kan bij ons worden aangevraagd.

Gebruik van Google Maps

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de online kaartendienst Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). We gebruiken de plugin Google Maps om geografische gegevens visueel weer te geven en op te nemen in onze website. Door het gebruik van Google Maps op onze website worden gegevens over het gebruik van onze website, uw IP-adres en de in de routeplanner ingevoerde adressen naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de Google Maps plug-in dient ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanwezigheid.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet.
 4. Mogelijkheden tot herroeping en verwijdering

  U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door te verhinderen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
  https://adssettings.google.de
  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten opzichte van Google vindt u op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Gebruik van de Instagram-plugin

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van plugins van de dienst Instagram van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en haar vertegenwoordiger in de Unie Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook). De geïntegreerde Instagram-knoppen worden door ons gebruikt om een link naar ons Instagram-profiel mogelijk te maken. Op dezelfde manier is er een widget geïntegreerd die ons in staat stelt om bepaalde foto's en video's van ons Instagram-profiel weer te geven in onze online aanwezigheid. Wanneer u een pagina van ons bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met een Facebook-server. De inhoud van de plug-ins wordt rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. Daarbij worden automatisch gegevens naar Instagram verzonden en op hun servers opgeslagen. Deze overgedragen gegevens omvatten verbindingsgegevens (zoals uw IP-adres, datum en tijd, de opgeroepen URL) evenals de gebruikte browser en het besturingssysteem.
Uw bezoek aan onze pagina's kan dus door Instagram worden gevolgd, ook als u de plug-infuncties niet actief gebruikt.Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als u deze directe toewijzing wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze online aanwezigheid bezoekt.
Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de Instagram plug-in dient om de externe presentatie van ons bedrijf te verbeteren.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.
 4. Mogelijkheden tot herroeping en verwijdering

  U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Instagram voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties met betrekking tot Instagram vindt u op:
  https://help.instagram.com/155833707900388

Gebruik van Pinterest

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Pinterest plug-in van Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA (hierna te noemen: Pinterest) op onze online-aanwezigheid. Gebruikers kunnen inhoud van onze onlineaanwezigheid opslaan met de Pinterest-plugin in hun Pinterest-account. Door dit te doen, maakt uw browser een verbinding met de servers van Pinterest in de VS. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en informatie over het apparaat en de browser (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem).
We wijzen erop dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Pinterest.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Pinterest vindt u hier:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van Pinterest dient om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als wettelijk vereist, bijv. voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.
 4. Mogelijkheden tot herroeping en verwijdering

  U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Pinterest voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties met betrekking tot Pinterest vindt u op:
  https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Gebruik van Google Tag Manager

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Google Tag Manager(https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna te noemen: Google). Met de Google Tag Manager kunnen tags van Google-services en van externe providers worden beheerd en in gebundelde vorm worden opgenomen op een onlineaanwezigheid. Tags zijn kleine code-elementen op een online-aanwezigheid die onder andere worden gebruikt om bezoekersaantallen en -gedrag te meten, om de impact van online advertenties en sociale kanalen vast te leggen, om remarketing en targeting toe te passen en om online-aanwezigheden te testen en te optimaliseren. Wanneer een gebruiker de online aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker gestuurd. Deze bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. Google Tag Manager zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Informatie hierover is te vinden in de passages over het gebruik van de betreffende diensten in deze gegevensbeschermingsverklaring. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html en in de verklaring over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het verzamelde en overzichtelijke beheer evenals een efficiënte integratie van de diensten van externe aanbieders.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker conform art. 6 (1) p.1 lit. a DSGVO.
 3. Duur van de opslag

  Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet. Advertentiegegevens in serverlogs worden door Google geanonimiseerd, waarbij delen van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden worden verwijderd.
 4. Opties voor herroeping en verwijdering

  U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wet op gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
  U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de online-aanwezigheid gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  . U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
  https://adssettings.google.de
  . Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten opzichte van Google vindt u op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Gebruik van Klaviyo

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functionaliteiten van de marketing plugin Klaviyo van Klaviyo, Inc, 225 Franklin Street, Boston, MA, 02110, Verenigde Staten (hierna: Klaviyo). Klaviyo is een marketing- en analysetool die dient om verschillende marketingkanalen samen te voegen.

Cookies van Klaviyo worden opgeslagen op uw eindapparaat.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Klaviyo:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Creditcard gegevens
 • Bankgegevens
 • Demografische informatie
 • Aankoopgeschiedenis
 • Interacties met marketingcontent
 • IP-adres
 • Besturingssysteem en browser
 • Timing van gebruikersinteracties
 • Gebruikersgedrag
 • Interacties met marketinge-mails
 • Verwijzende URL's
 • Zoektermen

Hierbij worden gegevens overgedragen naar de servers van Klaviyo in de VS. Klaviyo heeft standaard contractuele clausules gebruikt als onderdeel van de orderverwerkingsovereenkomst om de overdracht van persoonlijke gegevens van de EU en EER naar Klaviyo sites buiten de EU en EER toe te staan. U kunt de standaard contractuele clausules van Klaviyo vinden op:

https://www.klaviyo.com/privacy/dpa

Andere ontvangers van de gegevens zijn:

 • Payment service provider
 • Technische ondersteuning
 • Web hoster
 • Post hosters
 • Instellingen voor onderzoek en marktonderzoek
 • Advertentie- en marketingpartners
 • Dienstverlener voor analyse

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Klaviyo, klik hier:

https://www.klaviyo.com/privacy/policy

 1. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Klaviyo dient ons voor het versturen van nieuwsbrieven.

 1. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is over het algemeen de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 Para. 1 S.1 lit. a DSGVO.

 1. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor zolang als nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

 1. Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief door Klaviyo op elk moment intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld onder punt 1 van deze gegevensbeschermingsverklaring of door te klikken op de link in elke nieuwsbrief.

Dit privacybeleid werd opgesteld met de steun van DataGuard.