Terugbetalingsbeleid

HERROEPINGSRECHT & HERROEPINGSFORMULIER


L.Credi München

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.


De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (L.Credi Peugler GmbH, Ridlerstr. 31, 80339 München, telefoon: +49895401500, e-mail: shop@lcredi.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.


Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.


We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.


U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract heeft meegedeeld, aan L.Credi Peugler GmbH / Ridlerstr.31 / 80339 München terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt.


De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor onze rekening.


U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).


Naar

L.Credi Peugler GmbH

Ridlerstr. 31

80339 München

shop@lcredi.deIk/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het leveren van de volgende dienst (*)

_______________________________________________

_______________________________________________


Besteld op ___________________ (*)/ontvangen op _______________________(*)


Naam consument(en) ______________________________________

Adres van consument(en)

_________________________________

_________________________________

_________________________________


Datum:________________


Unterschrift des/der Verbraucher(s):___________________________________________

(alleen in geval van kennisgeving op papier)(*) Doorhalen wat niet van toepassing is