Informatie over gegevensbescherming over onze verwerking van gegevens van sollicitanten in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

L.Credi Peugler GmbH
Ridlerstraße 31
80339 München

Beste Sollicitant,

We zijn blij met uw interesse in ons bedrijf. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeren wij u hierbij over de verwerking van de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt als onderdeel van het sollicitatieproces en alle persoonlijke gegevens die we hebben verzameld en uw rechten in dit verband.

Om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van het sollicitatieproces, verzoeken wij u onderstaande informatie te noteren.

1. VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT VOOR DE DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING

L.Credi Peugler GmbH
Ridlerstraße 31
80339 München
Telefoon: + 49 (0) 89 / 54 01 50
E-mail: bewerbungen@lcredi.de

2. CONTACTGEGEVENS VAN ONZE DATA PRIVACY OFFICIER

Tobias Böhmert datenschutz@lcredi.de

3. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU DS-GVO) en de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing om een ​​arbeidsrelatie met ons aan te gaan. De wettelijke basis is artikel 88 AVG i. V. m. § 26 BDSG.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO) of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen die tegen ons worden ingediend. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, wordt de rechtmatigheid van deze verwerking verleend op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De verleende toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken (zie hoofdstuk 9 van deze informatie over gegevensbescherming).

Als er tussen u en ons een arbeidsrelatie bestaat, kunnen wij, in overeenstemming met artikel 88 AVG i. V. m. § 26 BDSG verwerkt de reeds van u ontvangen persoonsgegevens in het kader van de arbeidsrelatie, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie of voor de uitoefening of nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit een wet of een collectieve overeenkomst, een ondernemings- of dienstenovereenkomst (CAO) waaruit de rechten en plichten van de belangenbehartiging van de werknemers voortvloeien, is vereist.

4. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken alleen gegevens die betrekking hebben op uw sollicitatie. Dit kunnen algemene gegevens over u zijn (naam, adres, contactgegevens, enz.), informatie over uw beroepskwalificaties en schoolopleiding, informatie over beroepsopleiding en, indien nodig, andere gegevens die u ons toestuurt in verband met uw sollicitatie.

5. GEGEVENSBRONNEN

Wij verwerken persoonsgegevens die wij per post of e-mail van u ontvangen wanneer u contact met ons opneemt of uw sollicitatie indient.

6. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Wij geven uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf alleen door aan die gebieden en personen die deze gegevens nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om ons gerechtvaardigd belang te verwezenlijken

7. OVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND

Een doorgifte naar een derde land is niet de bedoeling.

8. DUUR VAN GEGEVENSOPSLAG

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de beslissing op uw sollicitatie. Uw persoonsgegevens of sollicitatiedocumenten worden maximaal zes maanden na het einde van het sollicitatieproces (bijvoorbeeld kennisgeving van het afwijzingsbesluit) verwijderd, tenzij langere opslag wettelijk vereist of toegestaan ​​is. Bovendien slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op voor zover dit wettelijk vereist is of in een specifiek geval voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen voor de duur van een juridisch geschil.

In het geval dat u akkoord bent gegaan met een langere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij deze opslaan in overeenstemming met uw toestemmingsverklaring.

Indien het sollicitatieproces leidt tot een arbeidsrelatie, leerrelatie of stagerelatie, worden uw gegevens, voor zover nodig en toegestaan, verder opgeslagen en vervolgens overgebracht naar het personeelsdossier.

9. UW RECHTEN

Elke betrokkene heeft recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG, het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DS-GVO, het recht op kennisgeving volgens artikel 19 DS-GVO en het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 DS-GVO.

Daarnaast bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op grond van artikel 77 AVG als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig worden verwerkt. Het recht om een ​​klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Als de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u op grond van artikel 7 AVG het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van toepassing is op de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping worden niet beïnvloed. Houd er ook rekening mee dat we bepaalde gegevens mogelijk gedurende een bepaalde periode moeten bewaren om aan wettelijke vereisten te voldoen (zie paragraaf 8 van deze informatie over gegevensbescherming).

Recht van bezwaar Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aantonen. Deze moeten zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking moet dienen om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Om uw rechten te beschermen, kunt u contact met ons opnemen. Contact zie punt 1.

10. NOODZAAK OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

Het verstrekken van persoonsgegevens als onderdeel van het sollicitatieproces is niet wettelijk of contractueel verplicht. U bent dus niet verplicht informatie over uw persoonsgegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat deze noodzakelijk zijn voor de beslissing op een aanvraag of het sluiten van een contract met betrekking tot een arbeidsverhouding met ons. Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij geen beslissing nemen om een ​​arbeidsrelatie aan te gaan. Als onderdeel van je sollicitatie raden we je aan om alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de sollicitatie te verwerken.

11. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Er is geen geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen in de zin van artikel 22 AVG